ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٣٧٧

هنر بباید و رادی و مردمی و خرد

بزرگزاده نه آنست کو درم دارد

ز مال و جاه ندارد تمتعی هرگز

کسیکه بازوی ظلم و سر ستم دارد

خوشا کسیکه ازو بد بهیچکس نرسد

غلام همت آنم که این قدم دارد