ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٣۴۵

گرم گردون گردان چند روزی

بسر ز آنسان که میباید نگردد

طمع زو نگسلم یکبارگی هم

برینسان بعد ازین شاید نگردد