ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٣٣۶

کسیکه اهل خرد باشد آن سزد از وی

که همچو روغن از آب از شراب بگریزد

ور اتفاق فتد ساعتیش با احباب

که بی حجاب به بنت العنب در آویزد

اگر ضعیف شرابست اندکی نوشد

و گر نه مزج کند ورنه زود برخیزد

ز نیکنامی و مردی فتاده باشد دور

بر اینکه ابن یمین گفت چون که بستیزد