ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٣١٨

هر که را داد نعمتی ایزد

او ازو نی چشاند و نه چشد

ملک الموت را بقا بادا

تا ز قهرش بیکنفس باشد

وانکه آنرا بسان جان دارد

بستاند بدیگری بخشد