ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ١٧٣

مرا مذهب اینست گیری تو نیز

همین ره گرت مردی و مردمیست

که بعد از نبی مقتدای بحق

علی ابن بوطالب هاشمیست