ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ١۴٩

کسی کو طریق تواضع رود

کند بر سریر شرف سلطنت

ولیکن تو جایش بدان و مکن

ملک سیرتی درگه شیطنت

تواضع بود با بزرگان ادب

بود با فرومایگان مسکنت