ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ١٣١

شهریارا کامکارا یک سخن ز ابن یمین

بشنو و پاسخ بگو ای جان فدای پاسخت

قبله جان از جهان ز آن کرد درگاه ترا

تا همی بیند بفال سعد روی فرخت

نیکخواه تست و خواهد بود چون داری روا

کو بود بیموجیی چون چشم بد دور از رخت