ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ١٠۵

چون سفیهی زبان دراز کند

که فلانکس بفسق ممتازست

فسق او زین بیان یقین نشود

واین باقرار خویش غمازست