ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٩٣

براه راست توانی رسید در مقصود

تو راست باش که هر دولتی که هست تراست

تو چوب راست بر آتش دریغ میداری

کجا بآتش دوزخ برند مردم راست