ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۴٧

هست همچون نمونه سخنت

ز آنچه داری تو در بدن محجوب

کر درونت بد است گفتت بد

ور درون تو خوب گفتت خوب