ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٢١

گر خرد یار تست ابن یمین

بر طرب نه بنای کارت را

زانکه چندان تفاوتی نکند

بد و نیک تو کردگارت را