ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٢٠

عطا میخواست از من ماهروئی

بگفتم جان ز بهر تست ما را

ولی باید ز فرمان سر نتابی

که این معنی بود قلب عطا را