ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ١٨

شبی در تواریخ کردم نگاه

شعار بزرگان پیشینه را

درم را بدانگونه افشانده اند

که در پیش مرغان کسی چینه را

ولیکن بزرگان این عصر ما

که صیقل زنند از دل آئینه را

چنانند کز بهر توفیر خویش

ز هفته بدزدند آدینه را

هر آنکس که مدح چنینها کند

نهد در بر گاو لوزینه را