خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۴۴

واله شوق جمال دوستان

بی نصیب از گشت باغ و بوستان

بنده وامانده از وصل حبیب

خالد درمانده در هندوستان