خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۱۹ (هنگام عزیمت از مدینه و وداع با سرور کاینات)

ای جلوه‌گاه ایزد دادار الوداع

ای قبله‌گاه احمد مختار الوداع

ای شافع گروه گنهکار روز حشر

وی واضع شکوه ستمکار الوداع

ای مخزن جواهر الطاف کردگار

وی مکمن ذخایر ابرار الوداع

ای آشیان طایر ارواح اصفیا

وی آستان حضرت دلدار الوداع

ای معبد گروه اوالوالعزم انبیا

وی مقصد مهاجر و انصار الوداع

ای مطلع کواکب انوار ایزدی

وی منبع لطایف اسرار الوداع

خالد چو دیر آمدی و زود می روی

با شادی کم و غم بسیار الوداع