امیر شاهی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۶

ای دل، همه اسباب جهان خواسته گیر

باغ طربت به سبزه آراسته گیر

وانگاه بر آن سبزه شبی چون شبنم

بنشسته و بامداد برخاسته گیر