امیر شاهی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲

ای مهر گسل که با توام پیوند است

وز تو به یکی عشوه دلم خرسند است

لطفی بکن و بگو که من زان توام

پیداست که قیمت دروغی چند است