امیر شاهی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱ - درباره هرات

شام رمضان خوشست و گلگشت هرات

با نعره تکبیر و خروش صلوات

خوبانش به تاریکی بازار ملک

چون آب خضر نهان شده در ظلمات