ابوعلی عثمانی » برگردان رسالهٔ قشیریه » باب دوم » بخش ۲۱ - ابوعلی احمد بن عاصم الاَنْطاکی

و از ایشان بود ابوعلی احمدبن عاصم الاَنْطاکی از اقران بشربن الحارث بود و سَری و حارث محاسبی را دیده بود و ابوسلیمان دارانی او را جاسوس القلوب خواندی از تیزی فراست وی.

احمدبن عاصم گوید کی چون صلاح دل جوئی یاری خواه بنگاهداشت زبان.

و هم او راست گفت خدای همی گوید: اِنَّمّا اَمْوالُکُم وَ اَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ، ما فتنه زیادة همی کنیم.