کلیم » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶۸

برگرد تو ای قدوه نیکوکاران

روزی دو سه تب گشت چو خدمتکاران

می خواست که از خلق خوشت آموزد

راه روش سلوک با بیماران