اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۱۷ - در بیان آنکه سلوک و تصفیه بی ارشاد شیخ کامل راهنما ره به مطلوب نمی‌توان برد که من لا شیخ له فشیخه الشیطان و من لم یر مفلحا لا یفلح ابداً، قال: ان کنتم تحبون اللّه فاتبعونی

کی ازین معنی بیابی تو نشان

تا نگردی خاک راه کاملان

اندرین ره گر نداری پیشوا

کی ز وصل دوست گردی بانوا

شرط این ره چیست پیر راهدان

الرفیق آنگه طریق آخر بخوان

در طریقت گر نداری راهبر

کی خبر یابی ز حق ای بیخبر

صد هزاران سال اگر طاعت کنی

ور تو عمری در ریاضت بر تنی

ور بروز آری تو شبهای دراز

در خشوع و ذکر و در فکر و نماز

دایماً با روزه باشی سال و ماه

در ریاضت خویشتن کاهی چو کاه

وردهای اولیا آری بجا

دایماً به گریه باشی و عنا

ور بخوانی اصطلاحات و فصوص

جمع گردانی فتوحات و نصوص

چون نباشد پیر رهدان رهبرت

کی شود مکشوف ای ن سر ها برت

کی شوی واقف تو از اسرار دین

کی شود حاصل ترا ذوق یقین

در طریقت عارف حق کی شوی

گر نکردی کاملان را پیروی

هیچ کس را نیست ره سوی وصال

تا نباشد رهبرش صاحب کمال

جز مگر مجذوب مطلق کو به حق

واصل است و نیست کس را هیچ دق

او به محض جذبه راهی یافتست

نور حق بی سعی بر وی تافتست

رهبری ن ای د ز مجذوبان یقین

اتفاق کاملان اینست این

رو ز مجذوبان مجو ای پرهنر

اندرین ره هیچ چیزی جز نظر

گرچه آن مجذوب از حق آگهست

تابع مجذوب بی شک گمرهست

او چو مست و بیخود و لا یعقل است

کردن تکلیف بر وی باطلست

وانکه دارد عقل و تابع شد بدو

هست احکام شریعت را عدو