حسین خوارزمی » دیوان اشعار » غزلیات، قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱۶

بیار ساقی گلرخ شراب ناب امروز

که همچو نرگس مستت شوم خراب امروز

بیا که حاصل عمرم زمان صحبت تست

بسان عمر برفتن مکن شتاب امروز

مرا که کعبه سر کوی تست ممکن نیست

ز آستان تو رفتن بهیچ باب امروز

گرت بود سر عشرت بیا که هست مرا

ز دیده جام شراب و ز دل کباب امروز

ز تاب هجر تو جانم بکام دشمن سوخت

بدوستی که رخ از دوستان متاب امروز

بصبحدم نفس سرد میزند خورشید

مگر ز چهره برافکنده ای نقاب امروز

فروغ روی تو آفاق را چنان بگرفت

که احتیاج ندارم بآفتاب امروز

مگر ملک به دعای حسین آمین گفت

که شد دعای دل خسته مستجاب امروز