ایرج میرزا » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۷

به انگشتان پا از زیر کرسی

ز کس ها کرده‌ام احوال پرسی