شاهدی » دیوان فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۸۰

لعلت از کوثر به معنی پاک تر

دل ز کوهست فی المثل بی باک تر

چشم تو صد دل ربود از یک نظر

وین کسی دیدست از او چالاک تر

گر تو ر ا بس عاشق غمناک هست

در همه نبود ز من غمناک تر

خاک پایت چون به معنی توتیاست

دیده ما باد از او بر خاک تر

چاک شد بس پیرهن در حسرتت

شاهدی را جبه جان چاک تر