وحدت کرمانشاهی » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۳

شنو این نکته از من ای دل آگاه

به جز راه رضای حق مجو راه

کسی کو بر کند از ما سوا دل

جهان گردد ورا بر وجه دلخواه