وحدت کرمانشاهی » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۲

تو را داده است یزدان عقل و پندار

که بگشایی گر افتد عقده در کار

نخواهی گر شوی آزرده خاطر

دلی را هیچگه از خود میازار