حکیم سبزواری » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۳ - و له ایضاً

شهروزه شدی و شاه دوران بودی

بهروزه شدی لعل بدخشان بودی

با اهرمن انبازی و هم خاک نشین

‌‌هم بزم فرشته نور یزدان بودی