حکیم سبزواری » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۰ - و له ایضاً

لیکن نه سری که غیر پا پنداری

تا آنک آری بدین سخن انکاری

آن پا و سر آن سر است و پاهان بشنو

‌‌گر دانش اسرار معما داری