نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۸۵

هر زمانم که رسد جان به لب از تنگی دل

چون کنم باد دهانت همه از یاد رود