نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۸۰ - مصرع

زنگاه چشم مستت گله بی حساب دارم

...