نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۶۴

گر بدل از صحبتم داری ملال

بکشم ایزیبا پسر خونم حلال