نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۵۹

شبهای وصل روز فراق آیدم بخواب

چو غرقۀ که رخت سوی ساحل آورد