نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۵۵

روی بنما و به پای تو فشانم جان را

زلف بگشا که نهم بر سر کفر ایمان را