نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۵۳

گر چه در پای فکندی چو سرموی مرا

بدو عالم نفروشم سر موئی ز سرت