نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۴۳

ایصبا نکهت آنزلف پریشان بمن آر

ببر از مجمع عشاق پریشانی را