نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۳۳

گر بپوشم سینه در تنگ آیدم

شیشۀ اشکیب بر سنگ آیدم