نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۳۳

ور بگویم قصه عامی فهم نیست

رمز فهمی در خور هر وهم نیست