نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۳۲

نی بدل تاب نهفتن دارمش

نی به پیش غیر گفتن یارمش