نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۲۴

دانم بمقصد چیستی ای آهوی ختا

از شیوۀ رمیدن و باز آرمیدنت