نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۲۲

چه خطا شد ز من ایخسرو فرخ زادم

که سرم دادی و کردی ز عتاب آزادم