نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۲۰

بسکه در صورت زیبای تو حیران بودم

غافل از شیوۀ بدعهدی خوبان بودم