نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۱۳

کشتیم زار و نکردی نگه از ناز برویم

حسن عهد تو همین بود دریغا چه بگویم