نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۳ - در باب کتاب خیرات حسان گفته

ز خیرات حسان آمد یقینم

که در روی زمین قحط الرجال است

و گرنه با وجود شیر مردان

چه جای ذکر ربات الحجال است