شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۲۴

از پیش خدا بهر خدا آمده

نی از پی بازی و هوا آمده

در معرفت و عبادت ایزد کوش

کز بهر همین درین سرا آمده