شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۲۰

گه گاه به نفس خویش درپیچم من

بینم که چو رشته جمله در پیچم من

کی دعوی او کنم که من هیچ نیم

با آنکه چو باز بنگرم هیچم من