شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۱۹

ای گشته عیان روی تو از جام جهان

پیدا شده از نام خوشت نام جهان

پیدای جهان تویی و پنهان جهان

آغاز جهان تویی و انجام جهان