حزین لاهیجی » مثنویات » ودیعة البدیعه (حدیقهٔ ثانی) » بخش ۲۹

هست میزان عبارت از معیار

پی تشخیص پایه و مقدار

تا بسنجند قدر اشیا را

صورتش مختلف بود ما را

ز اختلاف حقایق اعیان

وضع میزان شود مناسب آن

در قیامت نهند میزان را

سختن قدر و قیمت انسان را

تا بسنجد کم و زیاد همه

عمل و علم و اعتقاد همه

روز بازار حشر، این میزان

نیست جز فرد کامل انسان

تا ازو مر تو را چه مایه رسد

در موالات او چه پایه رسد

قرب و بعد تو از طریقت او

عدم اقتفا به سیرت او

هست نقص وکمال ذات تو را

حسنات است و سیئات تو را

پس نبی و وصی در امّت خوبش

هست میزان معدلت اندیش

لاجَرَم گفته اند آلِ رَسول

محک امتحان رد و قبول

که موازین معدلت ماییم

کاشف قدر و منزلت ماییم