حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۶۰

ای آنکه بنفشه زیب نسرین داری

صد رخنه ز غمزه در دل و دین داری

ظلم است که اشک بوالهوس پاک کند

دستی که ز خون ما نگارین داری