حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۵۰

چون باد صبا، سبک عنانی نکنی

با زاغ و زغن، هم آشیانی نکنی

ای سرمه، به خاک تا توان یکسان شد

زنهار، به دیده ها گرانی نکنی