حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۴۶

ای دوست چراغ چشم بیدار تویی

معشوق تویی، عاشق دیدار تویی

آشوب جهان، فتنهٔ بازار تویی

خود یوسف مصریّ و خریدار تویی