حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۱۹

نه قصّهٔ سرسری، نه بازی ست سخن

خونین جگریّ و جانگدازیست سخن

مردانه قدم زن آنچنان کز شادی

نازد به خطابت که نیازی ست سخن